Ce este un organism notificat?

Este un laborator de încercări, de etalonare, organism de certificare sau organism de inspecție desemnat de către o autoritate pentru a efectua evaluarea conformității în domeniul reglementat.

MDM Certificare este un primul organism notificat la nivel european de către Comisia Europeană (cu numărul NB 2665  și,  respectiv, numărul NB 2666) din România, desfășurându-și activitatea fără întrerupere de la momentul înființării sale la începutul anului 2003.

 


 

Ce este NANDO?

 
Este baza de date a Comisiei Europene în care sunt introduse toate organismele notificate sub Directivele Noii Abordări și care poate fi consultată on-line de către orice persoană interesată (http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.main).

MDM Certificare este înscris în NANDO ca Organism Notificat înregistrat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și desemnat de către Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediului de Afaceri pentru a evalua conformitatea cu  Directiva 2014/31/UE și Directiva 2014/32/UE.

 


 

Ce este marcajul CE?

„Marcaj CE” înseamnă un marcaj prin care producătorul indică faptul că aparatul este în conformitate cu cerinţele aplicabile stabilite în legislaţia de armonizare a Uniunii Europene, care prevede aplicarea respectivului marcaj pe produs.

Altfel spus, marcajul de conformitate CE este simbolul care: 

  • arată conformitatea produsului cu cerințele esențiale ale directivelor europene
  • permite introducerea pe piață a produselor
  • facilitează libera circulație a mărfurilor
  • permite retragerea produselor neconforme prin intervenția autorităților competente.

 

Marcajul CE

  • nu este o marcă de certificare sau atestare emisă de o terță parte
  • nu este o marcă de calitate
  • nu constituie un instrument de marketing sau promovare.

 

MDM Certificare aplică sau dispune aplicarea marcajului CE pentru aparate de cântărit cu funcționare neautomată (ACFN) și aparate de cântărit cu funcționare automată (ACFA).

 


De ce este necesar marcajul CE?

Comercializarea produselor în spațiul Comunității Europene este condiționată de aplicarea marcajului CE. Pentru a se putea aplica marcajul CE, pe fiecare categorie de produse, există o directivă europeană sau regulament european, care detaliază cerințele ce trebuiesc îndeplinite de produse care vor a fi comercializate în spațiul european.

MDM Certficare asigură astfel comercializarea și libera circulație a aparatelor de cântărit cu funcționare neautomată (ACFN) și aparatelor de cântărit cu funcționare automată (ACFA).


 


 

Ce înseamnă domeniu reglementat?

Este domeniul în care punerea în circulație, pe piață, a produselor și serviciilor este reglementată prin legi și alte acte normative.

Pentru produsele ACFN si ACFA, MDM Certificare aplică Directivele 2014/31/UE și  2014/32/UE.

 

 


 

Ce reprezintă evaluarea conformității într-un domeniu reglementat?

Produsele din domeniile reglementate se introduc pe piață și/sau se pun în funcțiune numai dacă satisfac cerințele esențiale, dacă conformitatea lor a fost evaluată conform procedurii de evaluare aplicabile și dacă poartă marcajul de conformitate potrivit prevederilor prezentei legi și ale reglementarilor tehnice aplicabile, în vigoare. 

Reglementările tehnice furnizează o serie de căi de asigurare a conformității pentru produsele realizate de organizația dumneavoastră și prezintă, de regulă într-o formă modulară, procedurile disponibile pentru evaluarea conformității.

În multe dintre cazuri, evaluarea conformității produselor din domeniile reglementate solicită intervenția unui organism recunoscut, conform prevederilor OG 20:2010 și a reglementărilor tehnice aplicabile.

Prin activitatea sa de evaluare a conformității a produselor ACFN și ACFA, MDM Certificare asigură conformitatea cu cerințele esențiale din Directivele  2014/31/UE și  2014/32/UE. 

Ce este certificarea de tip?

Certificarea de tip presupune utilizarea în evaluarea conformității ACFN sau ACFA a Modulului B: Examinarea UE de tip.

Examinarea UE de tip este acea parte a procedurii de evaluare a conformităţii, prin care un organism notificat examinează proiectul tehnic al unui aparat şi verifică şi atestă dacă proiectul tehnic al aparatului respectă cerinţele aplicabile ale directivei aplicabile.

Modulele de evaluare a conformității, sau combinațiile dintre ele, utilizate de către MDM Certificare sunt următoarele:

 • Modulul B (Examinarea UE de tip) pentru ACFN, ACFA
 • Modulul B+F (Conformitatea cu tipul bazată pe verificarea produsului) pentru ACFN, ACFA
 • Modulul G (Conformitatea bazată pe verificarea unității de produs)  pentru ACFN si  ACFA.

 


Ce este certificarea de produs?

Certificarea de produs presupune utilizarea în evaluarea conformității ACFN sau ACFA a Modulului F: Conformitatea cu tipul bazată pe verificarea produsului.

Conformitatea cu tipul bazată pe verificarea produsului este acea parte din procedura de evaluare a conformităţii prin care producătorul îndeplineşte obligaţiile prevăzute la punctele 4.2 şi 4.5 şi garantează şi declară pe răspunderea sa exclusivă că aparatele în cauză, care au făcut obiectul dispoziţiilor de la punctul 4.3, sunt conforme tipului descris în certificatul de Examinare UE de tip şi îndeplinesc cerinţele aplicabile ale Directivei 2014/31/UE.

Modulele de evaluare a conformității, sau combinațiile dintre ele, utilizate de către MDM Certificare sunt următoarele:

 • Modulul B (Examinarea UE de tip) pentru ACFN, ACFA
 • Modulul B+F (Conformitatea cu tipul bazată pe verificarea produsului) pentru ACFN, ACFA
 • Modulul G (Conformitatea bazată pe verificarea unității de produs)  pentru ACFN si  ACFA.

 


Ce reprezintă Declaraţia UE de conformitate?

Declaraţia UE de conformitate este documentul care stipulează faptul că îndeplinirea cerinţelor esenţiale prevăzute în directiva aplicabila a fost demonstrată.

 


Ce înseamnă retragerea de pe piață a unui aparat?


 „Retragere” înseamnă orice măsură luată cu scopul de a împiedica punerea la dispoziţie pe piaţă a unui aparat din lanţul de furnizare.Poate o companie să-și schimbe organismul de certificare?

Da, acest lucru este posibil și se întâmplă în general atunci când o organizație nu mai este mulțumită de serviciile de certificare oferite sau de taxele achitate, de calitatea experților sau calitatea încercărilor.

Preocuparea principală a managementului MDM Certificare este asigurarea încrederii în activitatea pe care o desfăşoară, printr-un nivel ridicat al calităţii activităţii de certificare produse, realizarea conformităţii atât cu cerinţele directivelor europene, standardelor naţionale şi internaţionale din domeniu şi a reglementărilor legale, cât si cu cerințele și necesitățile clienților, prin alocarea resurselor necesare şi aplicarea unor proceduri adecvate.

 

More...