Nr. crt. Etapa de certificare Examinarea UE de tip Conformitatea cu tipul bazată pe verificarea produsului Conformitatea bazată pe verificarea unității de produs
1 Solicitarea certficării x x x
2 Mapă de documente informative x x x
3 Completarea și transmiterea Mapei de documente informative x x x
4 Verificarea inițială a documentației x x x
5 Transmiterea documentației de produs x   x
6 Evaluarea documentației și întocmirea raportului de evaluare a documentației x   x
7 Elaborarea planului de încercări x   x
8 Efectuarea încercărilor de laborator și întocmirea raportului de încercări x x x
9 Elaborarea raportului de evaluare x x x
10 Decizia privind acordarea și eliberarea certificatului x x x

 

A. EXAMINAREA UE DE TIP 

Solicitarea certificării

Orice agent economic care doreşte certificarea conformităţii produselor sale cu cerinţele Directivei 2014/31/UE și/ sau Directivei 2014/32/UE  şi ale standardelor  aplicabile, precum şi obţinerea dreptului de 

utilizare a mărcii de certificare, se adresează MDM Certificare și completează Cerera preliminară.  

 


 

Mapă de documente informative 

Ca urmare a solicitării certificării de către un agent economic, MDM Certificare transmite solicitantului, contra cost, “Mapa de documente informative“, care conţine următoarele documente:

 • Cerere de certificare a conformităţii produselor 
 • Listă de tarife /deviz
 • Chestionar de autoevaluare a producătorului în vederea certificării de tip a conformităţii produselor
 • Memoriu de prezentare a produsului în vederea certificării conformităţii, care conţine şi lista documentelor care 

 trebuie prezentate de către producător sau reprezentantul autorizat al acestuia

 • Informaţii despre documentele sistemului de management al calității al MDM Certificare  necesare solicitantului
 • Model contract de prestări servicii de certificare produse.

 


 

Completarea și transmiterea Mapei de documente informative  

În termen de 15 zile de la plata Mapei de documente informative şi primirea acesteia de către solicitant, acesta trebuie să depună completate la MDM Certificare Cererea de certificare și Chestionarul de autoevaluare completate în mod corespunzător,

precum şi celelalte documentele solicitate prin intermediul mapei achiziţionate. În cazul depăşirii termenului de 15 zile lucrătoare  se consideră că solicitantul a renunţat.

 


 

Verificarea inițială a documentației

După ce solicitantul a transmis la MDM Certificare Cererea de certificare şi Chestionarul de autoevaluare completate, împreună cu dovada achitării tarifului de iniţiere, MDM Certificare înregistrează cererea, îi dă un număr unic și numeşte responsabilul de dosar de certificare.

Documentația depusă de client este analizată, urmărindu-se completitudinea acesteia şi corectitudinea schemei de certificare aleasă. Eventualele neconformităţi se comunică clientului, urmând ca acesta să le corecteze.

 


 

Încheierea contractului  

După soluţionarea tuturor neclarităţilor din solicitarea clientului, este întocmit contractul care se transmit solicitantului. Solicitantul are dreptul să formuleze observaţii, care, dacă sunt justificate, 

pot conduce la modificarea contractului. Contractul definitivat şi acceptat se semnează de ambele părţi.

 


 

Transmiterea documentației de produs 

Clientul transmite la MDM Certificare documentaţia tipului de produs, care urmează să fie evaluat în vederea certificării.

 


 

Evaluarea documentației și întocmirea raportului de evaluare a documentației 

Documentația tehnică a tipului de produs este transmisă către un expert MDM Certificare spre analiză. Analiza urmăreşte dacă documentaţia prezentată permite identificarea fără echivoc a tipului de produs, caracterizarea completă conform cerinţelor esenţiale şi din standardele aplicabile, conţine elemente suficiente pentru înţelegerea proiectelor, planurilor şi schemelor, precum şi modul de funcţionare al aparatului şi că toate informaţiile prezentate se referă la tipul de produs respectiv. 

În cazul în care documentaţia nu este corespunzătoare se acordă un

timp pentru refacerea acesteia, dacă acest lucru este posibil.

În urma analizei documentaţiei, expertul întocmeşte un raport de evaluare. În situaţia în care raportul este nefavorabil, clientul este informat  despre situaţia creată. Decizia este comunicată clientului oficial, situaţie care duce la încetarea contractului.

Dacă raportul de analiză a documentaţiei este favorabil se trece la etapa următoare.

 


 

Elaborarea planului de încercări 

MDM Certificare contactează laboratorul de încercări agreat şi transmite comanda şi propunerile de recunoaştere a unor încercări, dacă este cazul. Pe baza comenzii, laboratorul programează încercările corespunzătoare.

Acest program stă la baza planului de încercări cer este transmis clientului spre acceptare şi, dacă este cazul, devizul aferent încercărilor. Devizul se întocmeşte numai în situaţia în care sunt recunoscute anumite încercări.

 


 

Efectuarea încercărilor de laborator și întocmirea raportului de încercări 

Efectuarea încercărilor se realizează în baza comenzii emise de MDM Certificare  şi a planului de încercări.

Rapoartele de încercări eliberate de laborator în urma efectuării încercărilor sunt transmise la MDM Certificare.

 


 

Elaborarea raportului de evaluare 

Pe baza raportului de evaluare a documentaţiei şi pe baza rapoartelor de încercări întocmite de laborator, responsabilul dosarului de certificare elaborează raportul de evaluare, document avizat de SSC, care conţine informaţii referitoare la:

 • planul de încercare;
 • concluzii privind rezultatele încercărilor;
 • concluzii privind documentaţia tehnică;
 • laboratoarele care au efectuat încercările;
 • documentul de referinţă în raport cu care se stabileşte conformitatea;
 • propunerea de acordare sau nu a certificării.

 


 

Decizia privind acordarea și eliberarea certificatului 

Pe baza raportului de evaluare, Comitetul de Certificare analizează propunerea şi decide acordarea / neacordarea certificării.

Decizia Comitetului de Certificare este adusă la cunoştinţa clientului şi în cazul în care aceasta este nefavorabilă, clientul are dreptul să facă apel, caz în care se analizează punctul său de vedere de către Comisia de Apel.

În cazul în care decizia Comitetului de Certificare este favorabilă, Președintele Comitetului de Certificare, sau persoana împuternicită de acesta, semnează certificatul.

Certificatul semnat de Directorul General sau persoana împuternicită de acesta, se înregistrează cu număr unic şi se transmite clientului. În cazul existenţei unor eventuale condiţionări, acestea vor fi trecute în anexa la certificat.

Certificatul se eliberează pe o perioada de 10 ani de la data emiterii şi poate fi reînnoit pentru perioade mai mici de 10 ani. În eventualitatea unor schimbări fundamentale în proiectarea aparatului, valabilitatea acestuia poate fi limitată la o perioada de 2 ani. În acestă situaţie certificatul poate fi reînnoit cu încă un an. 

 

Toate datele privind titularii de certificate în vigoare se publică de MDM Certificare  pe site-ul organismului.

 

B. CONFORMITATEA CU TIPUL BAZATĂ PE VERIFICAREA PRODUSULUI

Solicitarea certificării

Orice agent economic care doreşte certificarea conformităţii produselor sale cu cerinţele directivelor menționate mai sus şi a standardelor aplicabile, precum şi obţinerea dreptului de utilizare a mărcii de certificare, se adresează MDM Certificare.

 


 

Mapă de documente informative

Ca urmare a solicitării certificării de către un agent economic, MDM Certificare transmite solicitantului, contra cost, “Mapa de documente informative“, care conţine următoarele documente:

 • Cerere de certificare a conformităţii produselor
 • Listă de tarife /deviz
 • Chestionar de autoevaluare a producătorului în vederea certificării de tip a conformităţii produselor
 • Memoriu de prezentare a produsului în vederea certificării conformităţii, care conţine şi lista documentelor care trebuie prezentate de către producător sau reprezentantul autorizat al acestuia
 • Informaţii despre documentele sistemului de management al calității al MDM Certificare  necesare solicitantului
 • Model contract de prestări servicii de certificare produse.

 


 

Completarea și transmiterea Mapei de documente informative

În termen de 15 zile de la plata Mapei de documente informative şi primirea acesteia de către solicitant, acesta trebuie să depună la MDM Certificare Cererea de certificare, Chestionarul de autoevaluare şi documentele solicitate prin intermediul mapei achiziţionate.

În cazul depăşirii acestui termen se consideră că solicitantul a renunţat.

Solicitanții care dețin certificate Examinarea CE/ UE de tip eliberate de  MDM Certificare pentru produsele prezentate în vederea stabilirii conformității cu tipul bazată pe verificarea produsului vor depune doar cererea de Certificare.

 


 

Verificarea inițială a documentației

După ce solicitantul a transmis la MDM Certificare documentele solicitate  completate corespunzător, împreună cu dovada achitării tarifului de iniţiere, MDM Certificare  înregistrează numeşte un responsabil de dosar de certificare.

Responsabilul de dosar de certificare analizează documentele depuse de client urmărind completitudinea acestora şi corectitudinea schemei de certificare aleasă. Eventualele neconformităţi se comunică clientului, urmând ca acesta să le corecteze.

 


 

Încheierea contractului

După soluţionarea tuturor neclarităţilor din solicitarea clientului, este  întocmit contractul care se transmit solicitantului. Solicitantul are dreptul să formuleze observaţii, care, dacă sunt justificate, pot conduce la modificarea contractului.

Contractul definitivat şi acceptat se semnează de ambele părţi.

 


 

Efectuarea încercărilor de laborator și întocmirea raportului de încercări

Efectuarea încercărilor se realizează în baza comenzii emise de MDM Certificare  şi a listei de încercări pentru efectuarea verificării produsului. Lista de încercări se transmite doar în cazul când anumite încercări din lista anexată la contractul cadru cu laboratorul sunt acoperite de rapoarte de încercări existente în documentația prezentată de solicitant.

Rapoartele de încercări eliberate de laborator în urma efectuării încercărilor sunt transmise la MDM Certificare.

 


 

Elaborarea raportului de evaluare

Pe baza raportului de evaluare a documentaţiei şi pe baza rapoartelor de încercări întocmite de laborator, responsabilul dosarului de certificare elaborează raportul de evaluare, document avizat de SSC, care conţine informaţii referitoare la:

 • lista de încercare;
 • concluzii privind rezultatele încercărilor;
 • concluzii privind documentaţia tehnică;
 • laboratoarele care au efectuat încercările;
 • documentul de referinţă în raport cu care se stabileşte conformitatea.

 


 

Decizia privind acordarea și eliberarea certificatului

Pe baza raportului de evaluare, Comitetul de Certificare analizează propunerea şi decide acordarea / neacordarea certificării ”Verificarea CE a produsului”.

Decizia Comitetului de Certificare este adusă la cunoştinţa clientului şi în cazul în care aceasta este nefavorabilă, clientul are dreptul să facă apel, caz în care se analizează punctul său de vedere de către Comisia de Apel.

În cazul în care decizia Comitetului de Certificare este favorabilă, Președintele Comitetului de Certificare, sau persoana împuternicită de acesta, semnează certificatul.

Certificatul se eliberează pentru o perioadă de valabilitate de 1 an de la data emiterii. Copii după documentele aferente certificatului emis se pot elibera numai titularului, la cererea scrisă a acestuia.


 

C. CONFORMITATEA BAZATĂ PE VERIFICAREA PRODUSULUI

Etapele pentru conformitatea bazată pe verificarea unității de produs sunt similare cu cele parcurse la Examinarea UE de tip.

 

More...